Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Evenement: het door de TU Delft in enig jaar te organiseren introductieweek: de OWee

b) Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement

c) Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement

d) Organisator: de rechtspersoon (TU Delft) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst

 

2. Deelname

2.1 De deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij/zij het daartoe strekkende inschrijfformulier (digitale aanmelding) volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de Algemene  Voorwaarden.

2.2 De deelname aan het Evenement geschied door de Deelnemer persoonlijk.

2.3  De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van het personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijk, of ernstige, misdragingen houd de Organisator zich het recht voor de deelname aan het evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.

2.4 De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.

 

3. Aansprakelijkheid

3.1 Deelname aan het Evenement geschied voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als het gevolg van de deelname aan het Evenement. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove Schuld.

3.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.4 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

 

4. Portretrecht

4.1 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van of vanwege derden.

 

5. Beeldmateriaal

5.1 De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer of omstander gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

 

6. Persoonsgegevens

6.1 Wanneer de mogelijkheid wordt geboden tot invoer van persoonlijke gegevens (e-mailadres, naam, adres,  etc.), dan geschiedt deze invoer geheel op vrijwillige basis. De verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend  voor het doel worden gebruikt waarvoor u deze heeft verstrekt: deelname aan de OWee. U heeft het recht op inzage, verwijdering, correctie of beperking van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Verder heeft u het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

6.2 De ingevoerde persoonsgegevens worden voor maximaal 1,5 jaar opgeslagen, tenzij de betreffende persoon  en functie heeft die langer loopt. In dat geval worden de persoonsgegevens bewaard tot maximaal 1,5 jaar na het beëindigen van de laatste functie.

6.3 Een ieder die ten behoeve van de OWee de beschikking krijgt, dan wel inzage heeft in de persoonsgegevens van andere deelnemers aan de OWee dient deze gegevens te beschermen en opslag van de gegevens te beperken. De beschikbaar gestelde gegevens of de gegevens waarin men inzage heeft, dienen alleen gebruikt te worden voor diens taak in de OWee. Wanneer een datalek wordt geconstateerd dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan het OWee-bestuur.

6.4 Het OWee bestuur en haar sponsoren hebben het recht om foto's die gemaakt zijn tijdens de OWee te gebruiken voor promotiedoeleinden door het zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden. Het OWee bestuur behoudt zich het recht om het maken van eigen beeldmateriaal door de deelnemers op specifieke momenten te weigeren.

6.5 De ingevoerde persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het succes van de OWee. Naam, telefoonnummer en (e-mail)adres worden gebruikt voor communicatie over het evenement door de OWee en OWee commissies die hiervoor zijn aangewezen.

6.6 Bij aanmelding door een deelnemer voor de OWee worden naam, telefoonnummer, (e-mail) adressen en eventuele allergieën gedeeld met de mentoren van de OWee-groep waarvan de deelnemer deel uitmaakt. Naam en eventuele allergieën worden opgeslagen in een externe applicatie zodat er toegang verstrekt kan worden tot eten tijdens de OWee.

6.7 Bij aanmelding door een deelnemer voor een eerstejaarsweekend (EJW) worden ingevoerde gegevens van de deelnemer, met uitzondering van de gegevens over Swapfiets, Rabobank en VSSD, aan de commissie van het betreffende EJW verstrekt ten behoeve van het succes van het EJW.

6.8 Bij aanmelding door een deelnemer voor een Sleep-Inn huis  worden naam, e-mail adres en telefoonnummer verstrekt aan de huisverantwoordelijke. Per Sleep-Inn huis is er één huisverantwoordelijke. De gegevens worden alleen gebruikt voor communicatie over de slaapplek van de deelnemer.

6.9 Bij aanmelding voor een werkactie tijdens de OWee worden naam en telefoonnummer opgeslagen en gebruikt in een externe applicatie (www.oweewerkacties.nl) om indelingen te maken.

 

7. Huisregels

7.1 Consumptie van alcohol onder de 18 jaar leidt tot uitsluiting van het evenement.

7.2  Gebruik en verkoop van drugs is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van het evenement.

7.3 Aanwijzingen van beveiligingspersoneel en/of organisatie dienen ten allen tijde te worden opgevolgd.

7.4 Het is niet toegestaan bezoekers hinderlijk, agressief, discriminerend of intimiderend te bejegenen.

7.5  Wapens en messen zijn verboden.

7.6 Bij constatering van artikel 7.2, 7.4 en 7.5 wordt de politie altijd gewaarschuwd.

 

8. Overig

8.1 In alle andere gevallen die niet onder dit reglement vallen, beslist de organisator hoe verder te gaan.

8.2 De organisator kan indien nodig besluiten om af te wijken van deze regels.