Onze huisregels

We verzoeken je om je tijdens de OWee aan deze huisregels te houden.  Daarnaast moeten ook de huisregels van de TU Delft gewaarborgd worden. Op die manier kunnen we er samen een mooie OWee van maken!

Regel 1.

Voor bezoekers onder de 18 jaar is het niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te consumeren. Bezoekers die ouder zijn dan 18 jaar mogen geen alcohol verstrekken aan bezoekers onder 18 jaar. Bij constatering van overtreding volgt verwijdering van het terrein en inbeslagname van je deelnemersbandje. Bezoekers dienen gedurende het hele evenement in het bezit te zijn van een geldig ID-bewijs, dat op eerste verzoek van de beveiliging/organisatie dient te worden getoond. Op alle events georganiseerd door de OWee wordt er voor 17.00 geen alcohol geschonken. 

Regel 2.

Het bezit, gebruik of verkoop van soft- en/of harddrugs is niet toegestaan. Op het gebied van verdovende middelen, zowel soft- als harddrug, geldt een zerotolerance beleid en dient gehandeld te worden volgens het beleid zoals door het Openbaar Ministerie is vastgesteld. 

Het bezit van softdrugs en/of partydrugs (waaronder ook lachgas) is niet toegestaan, ook niet wanneer het een gebruikersvoorraad betreft. 

Regel 3.

De organisatie behoudt zich het recht om de toegang tot het evenemententerrein te weigeren aan bezoekers of deelnemers die naar het oordeel van de organisatie overmatig alcohol hebben geconsumeerd en/of onder invloed zijn van drugs. 

Regel 4.

Bedreiging, mishandeling, discriminatie, (seksuele) intimidatie en alle andere vormen van (geluids)overlast en/of agressief en onwenselijk gedrag worden door de organisatie niet getolereerd. 

Regel 5.

Bezoekers/deelnemers aan OWee zullen zich niet hinderlijk gedragen jegens omwonenden en/of ondernemers in hun omgeving. 

Regel 6.

Deelnemers/bezoekers van de OWee betreden de evenementterreinen op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, volgend uit het handelen of nalaten van de organisatie, personen in dienst van de organisatie, andere personen die werkzaamheden voor de organisatie uitvoeren of derden die verantwoordelijk zijn voor de logistiek van het evenement, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid. 

Regel 7.

Het is niet toestaan eigen etenswaren en drank mee te nemen naar evenementen van de OWee. Er zullen op het evenemententerrein (de campus van de TU Delft) consumpties te verkrijgen zijn. 

Regel 8.

Gooi je afval weg in de daarvoor bestemde afvalcontainers. Restafval in de restafval-bakken en plastic op de daarvoor aangewezen punten.

Regel 9.

Er dient op een respectvolle manier omgegaan te worden met middelen en beelden die tijdens de Digitale Dag gepresenteerd worden. Tevens dient men zich respectvol te gedragen tijdens de livestreams en in de bijbehorende chats. 

Regel 10.

Om veiligheidsredenen kunnen bezoekers/deelnemers worden gefouilleerd. Bezoekers/deelnemers dienen hieraan hun medewerking te verlenen. Het bezit van glas, alcohol, drugs, lachgas, plastic flessen, blikjes, spuitbussen, markeerstiften, (huis)dieren, professionele audio- en/of videoapparatuur, vuurwerk, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen is niet toegestaan. De organisatie raadt bezoekers af tassen mee te nemen naar de evenementen. Volgens de wet Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden om buiten horecagelegenheden alcohol te nuttigen op openbaar terrein. 

Regel 11.

Bezoekers/deelnemers dienen in het belang van de veiligheid te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie/beveiliging op te volgen. 

Regel 12.

Het is tijdens het evenement niet toegestaan om: 

  • Medicatie mee te nemen zonder doktersvoorschrift;
  • Bekers of flesjes mee naar buiten te nemen; 
  • Alcohol mee te nemen; 
  • Goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling; 
  • Vernieling, vandalisme en/of diefstal te plegen. Eventueel veroorzaakte schade wordt verhaald op de veroorzaker(s). In dit geval kan de organisator aangifte doen. 
  • Zonder schriftelijke toestemming promotiemateriaal te verspreiden in en om het terrein;
  • Vuurwerk of brandbare materialen mee te nemen en/of af te steken; 
  • Te roken op de campus van de TU Delft;
  • Te gooien met hardcups tijdens het Evenement.

Regel 13.

Bij overtreding van onze huisregels wordt de toegang tot het Evenement ontzegd. 

Regel 14.

Bij constatering van huisregel 2 tot en met 5 wordt men van verdere deelname aan het programma uitgesloten. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan een melding worden gedaan bij de opleidingsdirecteur, decaan, en/of politie.

Regel 15.

(Seksueel) grensoverschrijdend gedrag, waaronder, maar niet uitsluitend ongewenste aanrakingen, verbaal misbruik of enige vorm van intimidatie op basis van geslacht, wordt niet getolereerd. Het creƫren van een veilige en respectvolle omgeving staat centraal. Als de organisatie constateert dat iemand zich schuldig maakt aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, zal hier officieel melding van worden gemaakt, zal de deelname van de betrokken persoon onmiddellijk worden gestopt en zal de betrokken persoon van het terrein verwijderd worden.